MARLENA & RUSS [ WEDDING DAY SNEAK PEEK ]

Marlena & Russ got married in Szczecin. Here is just w few photos from their wedding day. Enjoy the sneak peek!

mr

fotograf_szczecin_detale_0001 fotograf_szczecin_detale_0002 fotograf_szczecin-0012 fotograf_szczecin-0014 fotograf_szczecin-0015 fotograf_szczecin-0016 fotograf_szczecin-0017 fotograf_szczecin-0018 fotograf_szczecin-0019 fotograf_szczecin-0020 fotograf_szczecin-0021 fotograf_szczecin-0022 fotograf_szczecin-0023 fotograf_szczecin-0024 fotograf_szczecin-0025 fotograf_szczecin-0026 fotograf_szczecin-0027 fotograf_szczecin-0028 fotograf_szczecin-0029 fotograf_szczecin-0030 fotograf_szczecin-0031 fotograf_szczecin-0032 fotograf_szczecin-0033 fotograf_szczecin-0034 fotograf_szczecin-0035 fotograf_szczecin-0036 fotograf_szczecin-0037 fotograf_szczecin-0038 fotograf_szczecin-0039 fotograf_szczecin-0040 fotograf_szczecin-0041 fotograf_szczecin-0042 fotograf_szczecin-0043 fotograf_szczecin-0044 fotograf_szczecin-0045 fotograf_szczecin-0046 fotograf_szczecin-0047 fotograf_szczecin-0048 fotograf_szczecin-0049 fotograf_szczecin-0050 fotograf_szczecin-0051 fotograf_szczecin-0052 fotograf_szczecin-0053 fotograf_szczecin-0054 fotograf_szczecin-0055 fotograf_szczecin-0056 fotograf_szczecin-0057 fotograf_szczecin-0058 fotograf_szczecin-0059 fotograf_szczecin-0060 fotograf_szczecin-0061 fotograf_szczecin-0062 fotograf_szczecin-0063 fotograf_szczecin-0064 fotograf_szczecin-0064a fotograf_szczecin-0065 fotograf_szczecin-0066 fotograf_szczecin-0067 fotograf_szczecin-0068 fotograf_szczecin-0069 fotograf_szczecin-0070 fotograf_szczecin-0071 fotograf_szczecin-071a fotograf_szczecin-0073 fotograf_szczecin-0073a fotograf_szczecin-0074 fotograf_szczecin-0075 fotograf_szczecin-0076 fotograf_szczecin-0077 fotograf_szczecin-0078 fotograf_szczecin-0079 fotograf_szczecin-0080 fotograf_szczecin-0081 fotograf_szczecin-0082 fotograf_szczecin-0083 fotograf_szczecin-0084 fotograf_szczecin-0085 fotograf_szczecin-0086 fotograf_szczecin-0087 fotograf_szczecin-0088 fotograf_szczecin-0089 fotograf_szczecin-0090 fotograf_szczecin-0091 fotograf_szczecin-0092 fotograf_szczecin-0093 fotograf_szczecin-0094 fotograf_szczecin-0095 fotograf_szczecin-0096 fotograf_szczecin-0097 fotograf_szczecin-0098 fotograf_szczecin-0099 fotograf_szczecin-0100 fotograf_szczecin-0101 fotograf_szczecin-0102 fotograf_szczecin-0103 fotograf_szczecin-0104 fotograf_szczecin-0105 fotograf_szczecin-0106 fotograf_szczecin-0107 fotograf_szczecin-0108 fotograf_szczecin-0109 fotograf_szczecin-0110 fotograf_szczecin-0111 fotograf_szczecin-0112