Polityka Prywatności

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formy kontaktowej jest Image Solutions z Siedzibą w Warzymicach, NIP: 8581733196, REGON321374090, adres poczty elektronicznej: info@ammcstudio.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
1.2 Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1 Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu usług lub zawarciu i wykonaniu umowy oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.2 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z formy kontaktowej znajdującej się na stronie www.ammcstudio.pl: imię; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.
2.3 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług w tym odpowiedzi na zadane poprzez formę kontaktową pytania, zaś ich niepodanie uniemożliwiać będzie zawarcie danej umowy.
2.4 Dane osobowe naszych klientów nie są udostępniane osobom trzecim.

3 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
3.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
3.2Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego, oraz w celach statystycznych, rozliczeniowych, np. dane podane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego.
3.3 W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@ammcstudio.pl